Fotodokumentation

BevislogoSom erfaren fotograf og kriminaltekniker tilbyder jeg objektiv dokumentation, der “holder” i retten!
Begrebet dokumentation kommer af det latinske ord documentum, der betyder “bevis”. Al ju
ridisk og videnskabelig dokumentation handler om at indsamle begrundet gyldig viden til Retten! 

Actioncards fra DBI fotokursus 2018

Mit speciale er fotodokumentation på grundlag af videnskabsbaserede metoder til brug i retten. Jeg har i mere end 10 år undervist kriminalteknikere, politifolk og retsmedicinere i emnet, hvor det er vigtigt med  “chain of custody” som et ubrudt link fra optagelse (kamera) til viewer (skærm) og udprint i Retten. Mine undersøgelser udføres på baggrund af Forensic Science Investigation efter kritisk rationalistisk videnskabsteori (Karl Popper).

Objektivitet er essentielt ved alle dokumentationsopgaver, således at man som aktør og formidler af budskabet er så objektiv som muligt – eller er i stand til at indse, at man pga. sin opvækst, uddannelse og erfaring fra lignende sager ikke kan være helt objektiv – og derfor bliver nødt til at lave undersøgelsen og dokumentationen efter nogle helt faste Standard Operatons Procedurer (SOP’s).

Mange politifolk, læger, fotografer, filmfolk o.l. tror, at de arbejder fuldstændig objektive i deres daglige sagsbehandling, hvilket desværre ofte er en illusion, da de fleste  udfører dokumentations arbejdet efter “mesterlære” princippet og bare gør, “som man altid har gjort”! Jo ældre og mere erfaren, man er på jobbet, jo sværere er det at erkende, at man måske begår fejl og ikke er helt objektiv. Det største problem herved er, at Retten grundlæggende tror og forventer, at disse professionelle dokumentationsfolk er objektive og kommer med en neutral og ikke vinklet undersøgelse, konklusion og dokumentation af en given hændelse.
Men desværre kan der (tilsigtet eller utilsigtet) nemt opstå alvorlige fejl  og mangler, som Retten ikke får indsigt i!

Jeg troede selv – efter mange års erfaring som politimand og kriminaltekniker med mange komplicerede efterforskninger på CV’et i samarbejde med politikredsene og Rejseholdet – at jeg var helt objektiv i mine undersøgelser og metoder. Men efter gennemførelse af universitets uddannelse i 2015-16 med diplom i videnskabsteori må jeg erkende, at det var en illusion på grund af min forforståelse og de “rammer”, som jeg arbejdede under.

Derfor har jeg i 2015-2017 været så heldig at kunne være medvirkende til at ændre det anvendte dokumentations setup i NKC og hos vores samarbejdspartnere hos Retsmedicinsk Institut og Forsvaret, så vi rykkede os fra den tidligere måske lidt “snæversynede” dokumentation efter “mesterlære princippet” til videnskabsbaseret efterforskning og dokumentation (Forensic Science Investigation).

De vigtigste elementer i videnskabsbaseret undersøgelsesmetode er:

  1. Systematik og fast definerede SOP’s baseret på forskning, erfaring og evidens
  2. Struktureret opdeling i “neutral dok.” (positivistisk) samt specifik sagsdok.(rationalistisk)
  3. Hypotesebaserede undersøgelsesmetoder
  4. Hermeneutisk tolkning og udfærdigelse af Narrativ til retten i form af en storytelling via digital fotomappe, videooptagelser, 360 graders foto samt visuelle 3D modeller.
  5. Triangulering (sammenkædning & sammenligning af alle indsamlede data)
  6. Åbenhed og transparens i hele undersøgelsens forløb

Ovenstående metodologi er grundlaget for mine kurser og workshops, som jeg afholder for politi, retsmedicinere, brandefterforskere o.l.
Herunder ses eksempler på systematisk dokumentation(SOPs) via udleverede actioncards ved mit kursus for brandefterforskere fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Actioncards fra DBI fotokursus 2018

Jeg har mere end 22 års erfaring i fotodokumentation og har bl.a. undervist retsmedicinere, retskemikere, kriminalteknikere, kriminaltekniske kontaktpersoner i politiet samt Forsvarets EOD og MP.

Derudover tilbyder jeg også coaching og undervisning  for sikkerhedsfirmaer, vagtbureauer, forsikringsselskaber, taksatorer,  institutter og alm. firmaer med behov for dokumentation af gerningssteder, køretøjer, brandsteder, vejstrækninger,  hændelser, skades forløb o.l.

Specialtilbud til forsikringsselskaber:
Jeg tilbyder at lave en total dokumentation fra udvendig oversigt med drone / 360 grader rundt om bygningen / alle adgangsveje / indvendig dokumentation af alle lokaler samt nærfoto/makro af påfaldende spor og skader.
Det vil typisk kunne ske ved brandsager, gerningssteder, køretøjer og både, så snart politiets undersøgelse er afsluttet og objektet frigives til forsikringen.
Jeg afgiver fast tilbud hver gang på disse opgaver og leverer resultatet med fotomappe som power point præsentation og PDF samt standard erklæring om undersøgelsen.
OBS: Jeg laver ikke politimæssige gerningsstedsundersøgelser med sporsikring o.l. – kun rene dokumentationsopgaver.

360 graders dokumentation  er indenfor de sidste år blevet meget anvendt af bl.a. ejendomsmæglere. Denne form for “visuel tur” igennem et hus eller et gerningssted giver brugerne en bedre mulighed for at føle, at de selv befinder sig inde på lokaliteten og faktisk kan bevæge sig rundt fra rum til rum via simple klik på computeren.
Dette koncept har jeg også været med til at udvikle hos politiet/Natinalt Kriminalteknisk Center.
Jeg kan tilbyde 360 graders total dokumentation i specielle sager til f.eks. forsikringsselskaber.

3D opmåling via fotogrammetri er det sidste nye indenfor visuel rumdokumentation på baggrund af overlappende fotos, der klones til en målfast 3D model, hvori brugerne efterfølgende i et program i deres PC frit kan vælge, hvilke punkter, de ønsker at måle imellem.
Dataindsamlingen udføres med alm. digitale kameraer eller droner.
Det fungerer på den måde, at hvert punkt skal optages fra min. 3 forskellige positioner, hvorefter programmet via alm. matematik udregner “dybden” i billedet og derved kan skabe den 3. dimension – faktisk utroligt nøjagtigt på bedre end 1 mm ved 10 meters optageafstand og langt bedre og hurtigere end et “gammeldags” målebånd i stål.
Det mest kendte og  præcise 3D program er det canadiske PhotoModeler, der forhandles af den danske arkitekt, Jens Vedel i Århus. Programmet anvendes også af Retsmedicinsk Instituts antropologer i forbindelse med opmåling og sammenligning af gerningsmænd og gerningssteder i primært drabssager, hvor der foreligger videooptagelser af gerningsmanden.
Jeg samarbejder med RI antropologerne og arkitekt Jens Vedel i en ERFA-gruppe omkring videreudvikling af 3D konceptet til brug af arkæologer, landbrug, retsmedicinere o.l.

Dronefotografering som dokumentation fra luften har gennemgået en nærmest eksplosiv udvikling de sidste 5 år.drone3x
I 2015 var jeg som fagansvarlig for dokumentation i Politiet (Nationalt Kriminalteknisk Center) tovholder på et droneprojekt i NKC med anvendelse af droner til gerningsstedsdokumentation, eftersøgninger og overvågning.
Jeg blev uddannet dronepilot sammen med 3 andre kriminalteknikere fra NKC og stod i løbet af det næste år for implementering af droner i NKC ved politiets undersøgelse af større gerningssteder.
Her udviklede vi i samarbejde med den danske 3D arkitekt, Jens Vedel, et koncept til anvendelse af dronen som dataindsamler til millimeter nøjagtige 3D modeller af gerningssteder, hvor alt udvendigt på f.eks. et 1 ha stort område i løbet af under 1 times arbejde kan blive registreret  i en nøjagtige 3D-model, hvor sagsbehandleren herefter i sin PC kan opmåle alt i 3D med langt større nøjagtighed end et stål-målebånd og har mulighed for at printe modellen ud i en 3D printer.

Send en mail eller slå på tråden og hør mere om mulighederne for at få den bedste og mest objektive dokumentation – samt om coaching / kurser / workshops om videnskabsbaseret fotodokumentation til Retten.

Mvh.
Leif Lindved
Leif_1x

HUSK at alle rigtige sejlere  er optimister.
De ser
muligheder i alt og lader sig ikke slå ud af modvind!